Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Reset Lifestyle

Tegelenpad 11

1324 DP Almere

Flevoland, Nederland

+31 (0)6 11236369

info@resetlifestyle.nl

www.resetlifestyle.nl

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn   van   toepassing   op   iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Reset Lifestyle, hierna te noemen: Reset Lifestyle, en  een Opdrachtgever,  hierna  te noemen:   ‘Cliënt’   waarop   Reset Lifestyle   deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt  wordt  uitdrukkelijk  van  de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze  algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in  deze  algemene  voorwaarden  bepaalde  volledig  van toepassing. Reset Lifestyle en de Cliënt zullen als dan in   overleg   treden   teneinde   nieuwe   bepalingen   ter vervanging van de  nietige  of  vernietigde  bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de  strekking  van  de  oorspronkelijke  bepalingen  in  acht wordt genomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene  voorwaarden  geregeld  is,  dan  dient deze  situatie  te  worden  beoordeeld  naar  de  geest  van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Reset Lifestyle niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,  betekent  dit  niet  dat  de bepalingen  daarvan  niet  van  toepassing  zijn,  of  dat  Reset Lifestyle in enigerlei mate het recht zou verliezen om   in   andere   gevallen   de   stipte   naleving   van   de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Behandelingen

 1. Reset Lifestyle verzorgt diverse soorten massages en coaching trajecten. Deze massages zijn niet medisch, fysiotherapeutisch, erotisch of sport gerelateerd van aard. In het geval u medische klachten ervaart, dient u eerst met uw behandelend arts/ specialist contact op te nemen alvorens u een massage ondergaat. De overeenkomst voor een behandeling kan (Telefonisch) mondeling, schriftelijk of via email tot stand komen en is daarmee bindend.
 2. De Cliënt dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan. De Cliënt dient Reset Lifestyle voor de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. Reset Lifestyle kan bij twijfel hierover de Cliënt vragen voor de behandeling een arts te raadplegen. Indien de arts toestemming geeft, kunnen eventuele vervolgbehandelingen voortgezet worden.
 3. Reset Lifestyle kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren of staken indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren. De mening van Reset Lifestyle is bindend. Indien de weigering binnen 48 uur voor of tijdens de behandeling gebeurt, is de Cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
 4. Reset Lifestyle is niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziektes, blessures of verwondingen. Een behandeling bij Reset Lifestyle is geenszins een vervanging of alternatief voor medische behandelingen.

Artikel 3. Cadeaubon

 1. De Reset Lifestyle cadeaubon heeft als doel om een bedrag, massage-behandeling of rittenkaart cadeau te doen.
 2. De Reset Lifestyle cadeaubon kan in de praktijk, op afspraak, worden aangeschaft. Er dient dan contant, gepast te worden betaald.
 3. De cadeaubon kan ook door Reset Lifestyle worden verzonden per post. In dit geval geschiedt de betaling via bankoverschrijving op het door Reset Lifestyle aangegeven rekeningnummer.
 4. In geval van verzending per post worden er de dan geldende verzendkosten in rekening gebracht, zoals aangegeven op de website.
 5. Nadat een betaling via overschrijving bij Reset Lifestyle binnen is, zal de cadeaubon naar de aanvrager of op verzoek naar de ontvanger gestuurd worden.
 6. Een digitale factuur kan in beide gevallen op verzoek achteraf gemaild worden.
 7. Op de cadeaubon kunnen de namen van de ontvanger en aanvrager gezet worden. Ook kan Reset Lifestyle op verzoek een persoonlijke boodschap opschrijven.
 8. Op de bon wordt een bedrag, soort massagebehandeling en duur of het soort rittenkaart vermeld wat cadeau wordt gedaan. Daarnaast zal de uitgiftedatum en een unieke code vermeld worden.
 9. De bon is 1 jaar geldig na uitgifte datum.
 10. Inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
 11. Verlies van de cadeaubon en/of het codenummer is voor rekening van de Cliënt. Reset Lifestyle verstrekt geen kopie.
 1. De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.
 2. Indien de kosten van de behandeling lager zijn dan de waarde van de cadeaubon, dan behoudt de bon zijn waarde voor het resterende bedrag. De Cliënt heeft in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie.
 3. Indien de kosten van de behandeling hoger zijn dan de (resterende) waarde van de cadeaubon dient de Cliënt het verschil voor de behandeling contant bij te betalen.
 4. De datum voor het verrichten van de behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Reset Lifestyle en wordt in overleg met de Cliënt bepaald.
 5. De cadeaubon van Reset Lifestyle is en blijft eigendom van Reset Lifestyle. Het is dan ook verboden de bon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden in te zetten zonder schriftelijke toestemming van Reset Lifestyle
 6. Reset Lifestyle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet tijdige levering per post.

Artikel 4. Tarieven

 1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd.
 2. Actuele tarieven zijn te vinden op de website van Reset Lifestyle, www.ResetLifestyle.nl.
 3. Reset Lifestyle behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
 4. Reset Lifestyle is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen deze kenbaar te maken aan haar cliënten.
 5. Reeds aangeschafte spaar- en/of rittenkaarten behouden hun waarde, die op het moment van aanschaf van kracht was.
 6. Op prijzen gehanteerd door Reset Lifestyle wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.

 Artikel 5. Betaling

 1. De cliënt dient voorafgaand via Ideal te betalen. Uitzondering hierop zijn de Reset Lifestyle Cadeaubon. Aan de kosten hiervan zijn in een eerder stadium voldaan. Deze bon of kaarten dienen wel te worden overhandigd alvorens de behandeling plaatsvindt, dit als vervanging van contante betaling. Betaal je niet gelijk bij de boeking, dan wordt een online factuur verzonden met betaal mogelijkheid. Zorg er wel voor dat het bedrag voor aanvang betaald is. 
 2. Het achteraf ontvangen van een digitale factuur is mogelijk.
 3. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan het wettelijk geldende rentepercentage verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Reset Lifestyle heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Reset Lifestyle kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Reset Lifestyle kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Reset Lifestyle verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een tarief schorten de betalingsverplichting niet op. De Cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een tarief om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Reset Lifestyle echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Indien Reset Lifestyle aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Reset Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Reset Lifestyle is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Reset Lifestyle draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de Cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Reset Lifestyle te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
 4. De aansprakelijkheid van Reset Lifestyle, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 5. Reset Lifestyle is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 6. Reset Lifestyle is niet aansprakelijk te stellen voor negatieve resultaten tijdens of na de behandeling, schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 7. Reset Lifestyle is niet aansprakelijk te stellen voor negatieve resultaten tijdens of na de behandeling, schade en/of letsel als uzelf nog niet op de hoogte was van voorgenoemde gevallen.

Artikel 7. Annulering

 1. De Cliënt kan een afspraak voor een behandeling tot 48 uur vooraf kosteloos annuleren, echter indien een situatie als overmacht plaatsvindt is annulering door Cliënt niet mogelijk.
 2. Indien annulering binnen 48 uur voor aanvang geschiedt of er geen annulering plaatsvindt zonder opkomst van de cliënt, is Reset Lifestyle gerechtigd de desbetreffende behandeling 100 procent in rekening te brengen.
 3. Bij annulering gedaan door Reset Lifestyle in geval van ziekte of overmacht, zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Indien Reset Lifestyle binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling een behandeling annuleert wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding aan de Cliënt van de door Reset Lifestyle geannuleerde afspraak is niet van toepassing.
 4. Reset Lifestyle kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling annuleren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of de behandeling veilig kan plaatsvinden. De mening van Reset Lifestyle is bindend. Indien annulering tijdens de behandeling gebeurt, is de Cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
 5. Reset Lifestyle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 6. Eenmaal betaalde behandelingen worden tijdens overmacht door Corona niet vergoed, maar kunnen verzet worden naar een andere datum. Gaat u hier niet mee akkoord, dan brengen wij administratie- en dervingskosten in rekening.

 Artikel 8. Overmacht

 1. Reset Lifestyle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of   in   het   verkeer   geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen  daaromtrent  in  de  wet  en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,  voorzien of  niet-voorzien,  waarop Reset Lifestyle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reset Lifestyle niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Reset Lifestyle of van derden daaronder begrepen. Reset Lifestyle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Reset Lifestyle zijn verbintenis had moeten nakomen.
 1. Reset Lifestyle kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de    verplichtingen    uit    de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt  dan  twee  maanden,  dan  is  ieder  der  partijen gerechtigd   de   overeenkomst   te   ontbinden,   zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9. Corona

Richtlijnen prakijk/Covid-19 Protocol

Dit Protocol is gebaseerd op het document leidraad van de BMS belangenvereniging.

Uitgangspunten voor de masseur om te kunnen behandelen in de praktijk:

 • De masseur heeft zelf geen ziekteverschijnselen
 • De masseur dient zich bewust te zijn en blijven van de 1,5 meter samenleving
 • De masseur blijft zich houden aan de RIVM-richtlijnen
 • De masseur beschikt over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen

Communicatie

 1. Reset your Body informeert zowel al haar bestaande als nieuwe klanten over de richtlijnen die aangehouden moeten worden in de praktijk. Dit gebeurt zowel op de website als per e-mail na de afspraakbevestiging.
 2. Alvorens de afspraak plaatsvind wordt aan de hand van een mail bepaald of de massage/consult plaats kan vinden.
 3. Bij de ingang van de praktijk worden onze klanten per poster geïnformeerd over de (hygiëne) maatregelen.

Inrichting ruimte en masseur

Ruimte

 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de wachtruimte en het toilet.
 • Afspraken worden met 30 min tussentijds ingepland zodat er voldoende tijd is om alles te reinigen
 • Koffie en thee faciliteiten kunnen niet door klanten worden gebruikt
 • De massage bank is voorzien van een hoes, face cover (1 time used) en een handdoek
 • Er zijn twee bakken aanwezig waar de gebruikte materialen (wegwerp en wassen) in worden gedaan
 • De behandelruimte wordt geventileerd tussen de behandelingen door en waar mogelijk ook tijdens.
 • Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wegwerp schoonmaak artikelen

Masseur

Masseur wordt geadviseerd een mondmasker te dragen welke tijdig vervangen wordt

Masseur werkt met blote armen, kort haar en geen baard

Afspraken

Afspraken worden uitsluitend online gemaakt, aan de hand van het van je je gegevens wordt gekeken of de afspraak plaats kan vinden, zo niet, krijg je een voucher.

Afspraken kunnen tijdens Corona uitsluitend betaald worden bij het reserveren via Ideal. Afspraken die tijdens Corona gemaakt zijn kunnen niet geannuleerd worden maar alleen verplaatst. 

Klanten die niet worden behandeld zijn mensen die tot de kwetsbare groep behoren en/of ziekteverschijnselen vertonen zoals bekend gemaakt bij het RIVM. (dit geldt ook in geval van ziekteverschijnselen van een evt. huisgenoot)

De afspraak kan wel doorgaan als de klant niet tot de kwetsbare groep behoort en minimaal 24hr geen ziekteverschijnselen heeft gehad.

Voor de afspraak dient de klant zich thuis te douchen

Procedure binnenkomst en behandeling

Betaling vindt direct bij binnenkomst voor de behandeling.

Klant meldt zich bij aankomst via de telefoon.

Bij binnenkomst wordt er 1,5 meter afstand bewaard en er worden geen handen geschud

Klant wordt vriendelijk verzocht direct de handen te wassen (afdrogen met gastendoekje en deze in wasmand te deponeren) en te desinfecteren

Temperatuur van klant wordt opgenomen

Tijdens de intake

Houdt tijdens de intake 1,5 meter afstand, extra verklaring geen kwetsbare groep en 24 hr geen ziekteverschijnselen

Er vindt geen ondertekening plaats ivm besmettingsgevaar pen, mondeling wordt akkoord gegeven

De behandeling

Er wordt aangegeven dat er tijdens de behandeling zo min mogelijk wordt gepraat

De masseur wast zijn handen alvorens de behandeling start en smeert daarna de olie in de handen (de olie is geen leefomgeving voor het coronavirus)

Na de massage

Zowel de klant als de masseur dienen beiden hun handen te wassen na de behandeling

De masseur opent de deuren

De masseur reinigt de gebruikte en aangeraakte objecten in de ruimte en doet alle gebruikte handdoeken in de wasmachine.

Na de laatste klant wordt de gedragen kleding door de masseur verwisseld en in de waszak gedaan

Einde dag

Vuile wasgoed wordt gewassen op minimaal 60° en daarbij wordt een mondkapje en handschoenen gebruikt

De masseur neemt een uitgebreide douche

Voor vragen over deze voorzorgsmaatregelen kunt ons bereiken via contact

Artikel 10. Hygiëne

 1. Het lichaam van de Cliënt dient schoon te zijn om een behandeling te kunnen ondergaan. Reset Lifestyle kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar zijn inzicht onvoldoende het geval is. De mening van Reset Lifestyle is bindend. Indien de weigering plaatsvindt, is de Cliënt de kosten voor de Individuele behandeling volledig verschuldigd.

Artikel 11. Privacy

 1. Reset Lifestyle zal nooit vertrouwelijke, persoonlijke gegevens verstrekken aan derden zonder uw toestemming.

Artikel 12. Intellectueel Eigendom

 1. Reset Lifestyle behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Reset Lifestyle heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht

Artikel 13. Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Reset Lifestyle partij is, is   uitsluitend   het   Nederlands   recht   van toepassing,  ook  indien  aan  een  verbintenis  geheel  of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of  indien  de  bij  de  rechtsbetrekking  betrokken  partij aldaar  woonplaats    De  toepasselijkheid  van  het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter, in  arrondissement  Zwolle-Lelystad  van  Reset Lifestyle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis   te   nemen,   tenzij   de   wet   dwingend   anders voorschrijft.  Niettemin  heeft  Reset Lifestyle  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst  een  beroep  op  de  rechter  doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Weigering

 1. Indien Client een aandoening heeft die valt onder een contra-indicatie, mag Reset Lifestyle de behandeling weigeren.. Client is verantwoordelijk hiervoor en heeft alle tijd gehad om naar de huisarts te gaan om toestemming te vragen. De gereserveerde tijd tijd zal derhalve gewoon vergoed moeten worden en een nieuwe afspraak zal worden gemaakt.
 2. Bij ongewenste seksuele handelingen van de Client, zal de behandeling direct gestaakt worden. Een nieuwe afspraak zal dan ook niet gemaakt worden. De Client zal worden geweigerd voor verdere afspraken.
 3. Bij vooraf kenbaar gemaakte wensen die te maken hebben met seksuele handelingen of de intentie wekken dat dat het doel is, mag Reset Lifestyle ten alle tijden de klant weigeren, zonder dit vooraf mede te delen. dit gedrag is zeer ongepast. Het betaalde bedrag zal niet worden terug betaald wegens misgelopen inkomsten en overige werkzaamheden.
 4. Als vooraf niet voldaan is aan de gevraagde acties bij het reserveren. 

Artikel 15. Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Reset Lifestyle.

Laatste herziene datum. 11 mei 2020